3'-(TRIFLUOROMETHYL)ACETOPHENONE OXIME

3'-(TRIFLUOROMETHYL)ACETOPHENONE OXIME