8-Chloro-3-(4-chlorophenyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine

8-Chloro-3-(4-chlorophenyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine