4-nitro-n-(phenylcarbamoyl)benzamide

4-nitro-n-(phenylcarbamoyl)benzamide