ethyl 6-(4-chlorophenoxy)-4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,5-naphthyridine-3-carboxylate

ethyl 6-(4-chlorophenoxy)-4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,5-naphthyridine-3-carboxylate