4-(trimethylsilyl)benzoic acid

4-(trimethylsilyl)benzoic acid