(4-Ethylphenyl)(trimethyl)silane

(4-Ethylphenyl)(trimethyl)silane