ethyl 3-oxo-2-(triphenyl-|E5-phosphanylidene)butanoate

ethyl 3-oxo-2-(triphenyl-|E5-phosphanylidene)butanoate