1,3-Dioxolane, 2-bromomethyl-2-(4-bromophenyl)-

1,3-Dioxolane, 2-bromomethyl-2-(4-bromophenyl)-