ethyl 4-(pyridine-3-carbonylamino)benzoate

ethyl 4-(pyridine-3-carbonylamino)benzoate