ethyl 4-(pyridin-3-ylmethylamino)benzoate

ethyl 4-(pyridin-3-ylmethylamino)benzoate