2-chloro-3-[(4-fluorophenyl)amino]naphthalene-1,4-dione

2-chloro-3-[(4-fluorophenyl)amino]naphthalene-1,4-dione