Isoxazole, 3-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-

Isoxazole, 3-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-