Isoxazole, 5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-

Isoxazole, 5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-