2-[(4-methylphenyl)amino]naphthalene-1,4-dione

2-[(4-methylphenyl)amino]naphthalene-1,4-dione