2-[(4-methoxyphenyl)amino]naphthalene-1,4-dione

2-[(4-methoxyphenyl)amino]naphthalene-1,4-dione