2,2,2-Trifluoro-N-(2-phenylethyl)acetamide

2,2,2-Trifluoro-N-(2-phenylethyl)acetamide