5-(2,6-dimethylphenoxy)-2-methoxy-1,3-dimethylbenzene

5-(2,6-dimethylphenoxy)-2-methoxy-1,3-dimethylbenzene