1-Methylsulfonyl-1,2-diphenylethane

1-Methylsulfonyl-1,2-diphenylethane