[2-(dimethylamino)phenyl](diphenyl)methanol

[2-(dimethylamino)phenyl](diphenyl)methanol