Ethyl 4-chloro-6-[p-chlorophenoxy]-1,5-naphthyridine-3-carboxylate

Ethyl 4-chloro-6-[p-chlorophenoxy]-1,5-naphthyridine-3-carboxylate