2-(4-chlorophenyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-8-amine

2-(4-chlorophenyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-8-amine