ethyl[8-chloro-3-(4-chlorophenyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate

ethyl[8-chloro-3-(4-chlorophenyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate