5-[3-chloro-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enylidene]-2-thioxohexahydropyrimidine-4,6-dione

5-[3-chloro-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enylidene]-2-thioxohexahydropyrimidine-4,6-dione