7-(bromomethyl)-12-methyltetraphene

7-(bromomethyl)-12-methyltetraphene