3-Pentanone, dimethylhydrazone

3-Pentanone, dimethylhydrazone