1-triazene, 1,3-bis(2-methoxyphenyl)-

1-triazene, 1,3-bis(2-methoxyphenyl)-