4-(2-Hydroxyethyl)-5-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one

4-(2-Hydroxyethyl)-5-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one