1,5-diethyl-4-[1-(phenylsulfonyl)ethyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one

1,5-diethyl-4-[1-(phenylsulfonyl)ethyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one