3-(3-Methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)propanenitrile

3-(3-Methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)propanenitrile