methyl 6-oxo-4-phenoxy-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate

methyl 6-oxo-4-phenoxy-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate