ethyl N-[8-(benzhydrylamino)-2-oxo-1H-pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate

ethyl N-[8-(benzhydrylamino)-2-oxo-1H-pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate