9-(dimethoxymethyl)anthracene

9-(dimethoxymethyl)anthracene