N-(4-Methylphenyl)hexopyranosylamine

N-(4-Methylphenyl)hexopyranosylamine