1-[bis(benzylsulfanyl)methyl]-4-nitrobenzene

1-[bis(benzylsulfanyl)methyl]-4-nitrobenzene