((((Benzylthio)methyl)thio)methyl)benzene

((((Benzylthio)methyl)thio)methyl)benzene