2-methyl-n-[(4-methylphenyl)sulfonyl]alanine

2-methyl-n-[(4-methylphenyl)sulfonyl]alanine