3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-4-(1H-pyrazol-5-yl)isoxazole

3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-4-(1H-pyrazol-5-yl)isoxazole