2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine

2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine