1-Phenylmethanesulfonyl-piperidine

1-Phenylmethanesulfonyl-piperidine