6-(3-methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

6-(3-methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine