n8-(diphenylmethyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrido[2,3-b]pyrazine-6,8-diamine

n8-(diphenylmethyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrido[2,3-b]pyrazine-6,8-diamine