2,3-Bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-8-amine

2,3-Bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-8-amine