diethyl 2-(2-naphthylamino)malonate

diethyl 2-(2-naphthylamino)malonate