2-{[(4-chlorophenyl)amino]methyl}-6-methoxyphenol

2-{[(4-chlorophenyl)amino]methyl}-6-methoxyphenol