4-[(2,4-dimethylphenyl)amino]naphthalene-1,2-dione

4-[(2,4-dimethylphenyl)amino]naphthalene-1,2-dione