1-{6-amino-4-[(diphenylmethyl)amino]-5-nitropyridin-2-yl}-3-(diphenylmethyl)urea

1-{6-amino-4-[(diphenylmethyl)amino]-5-nitropyridin-2-yl}-3-(diphenylmethyl)urea