2,2-Diphenyl-2H-chromene

2,2-Diphenyl-2H-chromene