N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide

N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide