1-(4-chlorophenyl)-2-(triphenyl-|E5-phosphanylidene)ethanone

1-(4-chlorophenyl)-2-(triphenyl-|E5-phosphanylidene)ethanone