2-formyl-4-methoxyphenyl acetate

2-formyl-4-methoxyphenyl acetate